Khóa Đào Tạo Kiểm Toán Viên Chính

Khóa học này dành cho các Kiểm Toán Viên thuộc Đối Tác Giám Sát của WRAP muốn lãnh đạo một nhóm kiểm toán thực hiện kiểm toán các hệ thống quản lý tuân thủ xã hội của một tổ chức dựa trên các yêu cầu của WRAP, các quy ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labour Organization, ILO) và luật pháp địa phương. Khóa học này được thực hiện bởi các cán bộ đào tạo toàn thời gian, có kinh nghiệm cùng các kiểm toán viên hệ thống xã hội được phê duyệt bởi Cơ Quan Đăng Ký Kiểm Toán Viên Được Chứng Nhận Quốc Tế (International Register of Certificated Auditors, IRCA) có nhiều kiến thức thực tế.

*Khóa học này đáp ứng các yêu cầu về đào tạo dành cho những người muốn đăng ký làm Kiểm Toán Viên Chính với IRCA.

Giới thiệu về khóa học này

Những kiến thức dành cho bạn

Giới thiệu kiểm toán xã hội

Xem xét các yếu tố trong quy ước ILO liên quan

12 nguyên tắc của WRAP

Tại sao các hệ thống quản lý là công cụ quản lý quan trọng

Lập kế hoạch kiểm toán

Bắt đầu chương trình kiểm toán

Cách thức tiến hành phỏng vấn

Tiến hành duyệt xét tài liệu

Cách thức xác định tài liệu giả

Yêu cầu về an toàn dành cho nhân viên kiểm toán

Cuộc họp kín, nghiên cứu tình huống và nhập vai

Thăm quan cơ sở tương tác ảo

Tính toán lương và giờ làm việc

Báo cáo hành động khắc phục

Tính bảo mật của thông tin thu thập được trong quá trình kiểm toán

Cuộc họp kín, nghiên cứu tình huống và nhập vai

Kế hoạch hành động khắc phục ý nghĩa

Lập hồ sơ về báo cáo kiểm toán

Yêu Cầu Nhập Học

Khóa học này chỉ dành cho các đối tác giám sát được chứng nhận của WRAP.

Đăng ký

Nhấp vào phiên tiếp theo để bắt đầu quy trình đăng ký