Quy Trình Cấp Chứng Nhận

WRAP là chương trình cấp chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới tập trung vào các lĩnh vực may mặc, giày dép và các sản phẩm may.

Để trở thành cơ sở được WRAP cấp chứng nhận không chỉ đơn giản là vượt qua quy trình kiểm toán. Chúng tôi áp dụng phương thức tiếp cận hợp tác để cấp chứng nhận về tuân thủ xã hội trong trường hợp chúng tôi làm việc với các cơ sở để đảm bảo rằng họ duy trì tuân thủ 12 Nguyên Tắc của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi tất cả các cơ sở phải tích cực tham gia vào quá trình và duy trì các hệ thống quản lý hiệu quả để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ.

Quy Trình Cấp Chứng Nhận

Cert-apply
WRAP-new-number-1

Nộp hồ sơ

Cơ sở sản xuất gửi thông tin cơ bản cho WRAP và nộp phí đăng ký 1195 đô la Mỹ.

WRAP-new-number-2

Tự Đánh Giá Trước Kiểm Toán

Các cơ sở hoàn thành việc tự đánh giá trước kiểm toán để cho thấy rằng họ đã đang áp dụng các thông lệ tuân thủ xã hội trong tối thiểu 90 ngày (đối với các cơ sở mới; các cơ sở muốn được cấp chứng nhận lại phải tuân thủ trong suốt thời gian chứng nhận trước đó có hiệu lực).

Tự Đánh Giá Trước Kiểm Toán

中文 (Updated 8/20)
 

Cẩm nang

Kế hoạch hành động giờ làm việc

Hướng dẫn gửi WHAPS

Cập nhật COVID-19

stock-photo-seamstress-is-new-assigned-to-a-machine-in-a-textile-factory-the-foreman-explains-something-165424334
WRAP-new-number-3

Giám sát

Sau khi nộp yêu cầu tự đánh giá trước kiểm toán, cơ sở chọn một tổ chức giám sát được WRAP công nhận để tiến hành kiểm toán cơ sở dựa trên 12 Nguyên Tắc của WRAP. Việc kiểm toán phải được phê duyệt thành công trong vòng 6 tháng kể từ khi nộp phí đăng ký để tránh phải đăng ký lại.

Xem danh sách màn hình được công nhận của WRAP
WRAP-new-number-4

Thẩm định

WRAP sẽ duyệt xét báo cáo đề xuất và xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu không, WRAP sẽ yêu cầu thông tin từ công ty giám sát hoặc cơ sở. Nếu báo cáo đã có tất cả thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ cấp chứng nhận cho cơ sở đó. Trong những trường hợp hiếm gặp, WRAP có thể quyết định không cấp chứng nhận cho cơ sở. Nếu vậy, cơ sở sẽ được thông báo về các khắc phục cần được thực hiện và công ty giám sát sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung.

Cert-evaluation
Cert-certification
WRAP-new-number-5

Cấp Chứng Nhận

Có ba mức chứng nhận – Bạch kim, Vàng và Bạc. Chứng nhận được cấp cho một cơ sở tuân theo quyết định của WRAP và tùy thuộc vào mức độ kiểm toán thể hiện cam kết quản lý và tuân thủ đầy đủ Nguyên Tắc của WRAP.

*Tất cả các xưởng/nhà máy được chứng nhận đều phải chấp hành các Cuộc Kiểm Toán không báo trước Sau Khi Được Cấp Chứng Nhận trong thời gian chứng nhận có hiệu lực.

Mức Chứng Nhận

WRAP-icon-cert-yellow

Bạch kim

(hiệu lực trong 2 năm)

Chứng nhận bạch kim được trao cho các cơ sở đã cho thấy họ tuân thủ đầy đủ 12 Nguyên Tắc của WRAP trong 3 lần kiểm toán chứng nhận liên tiếp. Các cơ sở được cấp chứng nhận bạch kim phải đáp ứng yêu cầu của mọi cuộc kiểm toán mà không phải thực hiện hành động khắc phục hoặc chịu quan sát, đồng thời phải duy trì chứng nhận liên tục mà không có khoảng trống giữa các giai đoạn cấp chứng nhận.

WRAP-icon-cert-yellow

Vàng

(hiệu lực trong 1 năm)

Mức chứng nhận vàng là mức chứng nhận WRAP tiêu chuẩn, được cấp cho các cơ sở thể hiện sự tuân thủ đầy đủ với 12 Nguyên Tắc của WRAP.

WRAP-icon-cert-yellow

Bạc

(hiệu lực trong 6 tháng)

WRAP có thể cấp hoặc một cơ sở có thể yêu cầu, chứng nhận Bạc nếu kết quả kiểm toán cho thấy tuân thủ đáng kể 12 Nguyên Tắc của WRAP, nhưng xác định không tuân thủ ở mức nhẹ các chính sách, quy trình hoặc đào tạo liên quan. Các cơ sở không được thực hiện bất kỳ; hoạt động nào không tuân thủ (bao gồm lao động trẻ em; các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, an toàn hoặc môi trường; lao động tù nhân, cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện; hoặc quấy rối hoặc lạm dụng nhân viên) và phải chứng minh rằng người lao động được trả lương ít nhất ở mức lương tối thiểu hợp pháp và bất kỳ khoản tiền trả thêm ngoài giờ cần thiết nào.

Các cơ sở xin được cấp chứng nhận Bạc phải đưa ra yêu cầu bằng văn bản từ trụ sở của WRAP, gửi kế hoạch hành động khắc phục bao gồm mọi bằng chứng khắc phục cùng với yêu cầu. Hội Đồng Duyệt Xét của WRAP cũng có thể đề nghị cấp chứng nhận Bạc nếu cơ sở khó có thể tuân thủ đầy đủ hoặc có các yếu tố rủi ro khác có thể ngăn cơ sở đó duy trì tuân thủ trong toàn bộ thời gian chứng nhận Vàng có hiệu lực. Tất cả các cơ sở được cấp chứng nhận Bạc đều đủ điều kiện gia hạn đăng ký WRAP với mức phí giảm là 895 đô la Mỹ, miễn là họ nộp đơn đăng ký cấp lại trước khi hết hạn giấy chứng nhận. Một cơ sở có thể không được cấp nhiều hơn 3 chứng nhận Bạc liên tiếp.

Cert-assessment

Thêm Thông Tin

Các cơ sở được WRAP chứng nhận phải tuân thủ đầy đủ 12 Nguyên Tắc của WRAP trong thời gian được cấp chứng nhận hoặc có thể bị thu hồi giấy chứng nhận. Một cơ sở có thể bị thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp sau đây:

 • Vi phạm liên quan đến các vấn đề Không Dung Thứ
 • Không cho phép kiểm toán viên thực hiện Kiểm Toán Sau Chứng Nhận (Post-Certification Audit, PCA)
 • Từ chối thực hiện hành động khắc phục sửa chữa những lỗi về không tuân thủ được phát hiện trong quá trình PCA
 • Không kịp thời sửa các lỗi về không tuân thủ được phát hiện trong quá trình PCA

Có ba mức chứng nhận – Bạch kim, Vàng và Bạc. Chứng nhận được cấp cho một cơ sở tuân theo quyết định của WRAP và tùy thuộc vào mức độ kiểm toán thể hiện cam kết quản lý và tuân thủ đầy đủ Nguyên Tắc của WRAP

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào WRAP phát hiện ra rằng bất kỳ nhà máy nào tham gia chương trình WRAP đang tích cực tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Không Dung Thứ dưới đây, nhà máy sẽ tự động bị thu hồi chứng nhận (nếu có) và bị cấm tham gia chương trình WRAP trong mọi khả năng mà không được quyền tham gia lại cũng không được chứng nhận trong tương lai.

 • Cố ý và liên tục vi phạm nhân quyền bao gồm:
  • Lao động trẻ em, bao gồm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (lao động nô lệ, lao động cưỡng bức, buôn bán người, chế độ nông nô, lệ thuộc vì nợ, mại dâm, khiêu dâm, làm việc liên quan đến trẻ em trong hoạt động bất hợp pháp, hoặc công việc có khả năng gây hại cho trẻ em về thể chất hoặc đạo đức)
  • Lao động cưỡng bức (lao động lệ thuộc, không cho phép người lao động tự ý rời đi, ép buộc phải làm thêm giờ)
  • Đối xử vô nhân đạo (sử dụng lời lẽ đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc đe dọa cực độ, trừng phạt thân thể, ép buộc về tinh thần hoặc thể xác)
 • Những hành động phi đạo đức khuyến khích (các) kiểm toán viên thỏa hiệp với sự chính trực của họ
 • Đe dọa gây tổn hại về thể chất với nhóm kiểm toán
 • Xuyên tạc thông tin trên chứng chỉ hoặc báo cáo kiểm toán (tức là chứng chỉ hoặc báo cáo giả mạo hoặc bị thay đổi)
 • Trình bày sai thông tin về các quy trình sản xuất (nghĩa là giấu toàn bộ/một phần sàn và/hoặc quy trình sản xuất từ kiểm toán viên)